familiearchivaris

Familie Archivaris » Disclaimer

Familie Archivaris is een website van Coret Genealogie, KvK-nummer 50518607, gevestigd te 's-Gravenhage.

Door Familie Archivaris te gebruiken - waaronder inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen van formulieren, verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden en van diensten gebruik maken wordt verstaan - stemt u - de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die Familie Archivaris gebruikt - in met deze disclaimer.

Coret Genealogie spant zich in om de inhoud van Familie Archivaris - onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks en/of andere objecten - regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Coret Genealogie verschaft de inhoud van Familie Archivaris in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Coret Genealogie mag Familie Archivaris naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging en is daarbij niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Het doel van Familie Archivaris is het publiceren van genealogisch interessant materiaal. De op deze site verstrekte informatie is aangeleverd door (amateur)genealogen die betrouwbaar mogen worden geacht. Coret Genealogie is niet verantwoordelijk voor de accuratesse, volledigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van deze informatie.

Coret Genealogie is niet aansprakelijk voor schade - directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel - die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Familie Archivaris of met de onmogelijkheid Familie Archivaris te kunnen raadplegen.

Behoudens deze disclaimer, is Coret Genealogie niet verantwoordelijk voor kenbaar aan Familie Archivaris gekoppelde informatie en/of bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die inhoud in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van Familie Archivaris of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Coret Genealogie behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen Familie Archivaris te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op Familie Archivaris zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Coret Genealogie de toegang tot Familie Archivaris monitoren.

U zal Coret Genealogie beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants en dergelijke die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.


Privacy

Coret Genealogie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schending van persoonsvertrouwelijke gegevens welke door (amateur)genealogen zijn aangeleverd De (amateur)genealogen zijn hier zelf verantwoordelijk voor, zie ook de pagina over privacy. Wanneer u onjuistheden of schendingen constateert dient u contact op te nemen met de inzender van de gegevensverzameling Op alle pagina's staat hiertoe aangegeven wie de auteur is met een link om contact te leggen.

Coret Genealogie gaat zorgvuldig om met door u verstrekte gegevens Coret Genealogie is, net als een ieder, gehouden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Lees het privacybeleid van Coret Genealogie


Gebruik van cookies

De website Familie Archivaris maakt gebruik van cookies. Een cookie bevat informatie die door de website wordt aangeleverd en wordt door uw webbrowser opgeslagen. De cookies gezet door een website worden door de webbrowser ook weer naar de website gecommuniceerd als u een webpagina opvraagt. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens of zaken die naar u als persoon zijn te herleiden.

Lees het cookiebeleid van Coret Genealogie


Verantwoordelijke openbaarmaking

Coret Genealogie hecht grote waarde aan de veiligheid van haar systemen. Ondanks de zorg voor de beveiliging kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden hoort Coret Genealogie dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Coret Genealogie werkt graag samen met u om onze systemen beter te kunnen beschermen.

Lees hoe Coret Genealogie omgaat met verantwoordelijke openbaarmaking


Notice-and-Take-Down

Wanneer u meent dat er inbreuk wordt gedaan op uw auteursrecht doordat een gebruiker van deze dienst uw werk zonder toestemming (of licentie) gebruikt, dan dient dit aan Coret Genealogie gemeld te worden (de zogenaamde 'Notice'). Als uw klacht gegrond is dan zal het werk door Coret Genealogie ontoegankelijk gemaakt worden (de zogenaamde 'Take-Down'). De gebruiker die het auteursrechtelijk beschermde werk publiceerde zal hierover ingelicht worden. Coret Genealogie fungeert als doorgeefluik voor inhoud zoals genealogische publicaties en forum bijdragen en kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Wel licht Coret Genealogie haar gebruikers voor omtrent het auteursrecht.


Auteursrecht

Niets van Familie Archivaris mag zonder toestemming van Coret Genealogie en/of de auteur van de betreffende gegevensverzameling worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere websites. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.